Oh! Carol

Oh Carol, I am but a Emfool,
darling I love Am you, though you treat me Dcruel.
You hurt G me and you make me Emcry,
but if you leave Am-Dme, I will surely Gdie.

GDarling, there will never be another,
'cause I love you Emso.
Don't ever leaveAm me, say you'll never Dgo.
I will always want you for my sweetG heart,
no matter what you Emdo.
Oh, Am-DCarol, I'm so in love with Gyou.

G – Em – Am - D

Oh GCarol, I am but a Emfool,
Darling, I love Am you though you treat me Dcruel.
You hurt me and you make me Emcry,
But if you leave Am-D me, I will surely Gdie.
GDarling, there will never be another,
'cause I love you Emso.
Don't ever leave Am me, say you'll never Dgo.
I will always want you for my sweetGheart,
no matter what you Emdo.
Oh, Am-D Carol, I'm so in love with Gyou. Am - G

Gửi đăng Video

Bạn hãy đăng nhập để gửi đăng Video!

Video học đàn Guitar

Ai đang xem

Đang có 556 khách và không thành viên đang online